Our Projects

GARDENING / ਬਾਗ

 • Planned and prepared land for a vegetable garden
 • Planted vegetables
 • Weeded, watered, and maintained
 • Harvested the crops, cooked, and served to our gurdwara congregation


 • ਇੱਕ ਸਬਜ਼ੀ ਬਾਗ਼ ਦੇ ਲਈ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਅਤੇ ਤਿਆਰ ਜ਼ਮੀਨ
 • ਲਪੇਟਿਆ ਸਬਜ਼ੀਆਂ
 • ਖਿੱਚਿਆ ਬੂਟੀ, ਸਿੰਜਿਆ, ਅਤੇ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ
 • ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ, ਪਕਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੰਡਲੀ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ

LANDSCAPING / ਲੈਂਡਸਕੇਪਿੰਗ

 • Gurdwara premises in better shape now for visitors to enjoy
 • Cleaned existing flower beds
 • Planted annuals and perennials
 • Ugly mounds of dirt have been removed
 • Ground leveling carried out for planting of lawn grass mix
 • Patio stones installed around the community center
 • River stone spread in areas where grass would be difficult to take care of


 • ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨ ਲਈ
 • ਮੌਜੂਦਾ ਫੁੱਲ ਬਿਸਤਰੇ ਸਾਫ਼
 • ਲਗਾਈ ਸਲਾਨਾ ਅਤੇ ਪੀਰਮਨੀਅਲ
 • ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਢੇਰ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ
 • ਘਾਹ ਦੀ ਮਿਕਦਾਰ ਲਾਉਣ ਲਈ ਗਰਾਉਂਡ ਲੈਵਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ
 • ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪੈਥੀਓ ਪੱਥਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ
 • ਉਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਦਰਿਆ ਦਾ ਪੱਥਰ ਫੈਲਾਇਆ ਜਿੱਥੇ ਘਾਹ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋਵੇਗਾ

REDUCING SENIOR ISOLATION / ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਸੀਐਲ

 • The new co-ordinator for this activity, has systematically gone through our list of seniors considered vulnerable, to make them aware of the services that OSCS can provide. 
 • Raising awareness and building confidence within the senior community
 • Enrolling of “shut-in” seniors needing check-up phone calls is on-going.
 • Home family visits have been arranged
 • Provision of Meals for Seniors who are no longer able to cook for themselves
 • Transporting and accompanying seniors to medical appointments, social events, etc. 
 • Demonstrations provide members with an encouraging learning experience. 
 • Members take part in unique hands-on activities. 
 • Presentations by guest speakers are often giving during our Senior Day events. Members learn important and pertinent information regarding a wide array of topics.


 • ਇਸ ਗਤੀਵਿਧੀ ਲਈ ਨਵਾਂ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ, ਵਿਵਸਾਇਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੁਆਰਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਕਿ OSCS ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ.
 • ਸੀਨੀਅਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧਾਉਣਾ
 • "ਸ਼ਟ-ਇਨ" ਨਾਮਾਂਕਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਰਾਂਚਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ-ਅੱਪ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ.
 • ਘਰੇਲੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ
 • ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਖਾਣਿਆਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਈ ਪਕਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ
 • ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਮੈਡੀਕਲ ਅਪੌਂਇੰਟਮੈਂਟਾਂ, ਸਮਾਜਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਆਦਿ.
 • ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੈਸ਼ਨ ਮਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ.
 • ਮੈਂਬਰ ਵਿਲੱਖਣ ਹੱਥ-ਪੁਸਤਕਾਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ. 
 • ਗੈਸਟ ਸਪੀਕਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਤੁਤੀਆਂ ਅਕਸਰ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਦਿਵਸ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ. ਸਦੱਸ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਲੜੀ ਬਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਢੁਕਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿੱਖਦੇ ਹਨ.